Algemene Voorwaarden & AVG

Algemene voorwaarden en de AVG verklaring

Algemene voorwaarden Papafume

1. Definities

1.1 PAPAFUME (hierna te genoemd PF) is de naam van de vennotschap gevoerd door Cornelia Buitenhuis en Jan van der Werk.Vestigingsadres: Acacialaan 13, 3053ZA te Rotterdam. Btw-nummer NL804749516(B.01) PF staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24254684.

1.2 Onder opdrachtgever wordt bedoelt de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt, c.q. de goederen bestelt.

1.3 Met overmacht wordt bedoelt de omstandigheid waarin het voor PF of de opdrachtgever onmogelijk is om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen.

2. Uitwerking

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen PF en opdrachtgever als het gaat om het leveren van al dan niet gepersonaliseerd voorlichtingsmateriaal of een ontwerpopdracht.

2.2 Wanneer wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden zijn deze afwijkingen slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Bij de toepassing van deze voorwaarden geldt het Nederlands recht.

3. Concreet

3.1 Overeenkomsten worden in principe per email besloten en zijn op die manier bindend. Op verzoek kan opdrachtgever een offerte krijgen. Eenmaal schriftelijk per email besteld kan de opdracht niet meer worden herroepen tenzij in overleg met PF.

3.2 Alle in de correspondentie - en mondeling genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

4. Annulering

4.1 Annulering van de opdracht door opdrachtgever resultaat in de betaling van het volledige bedrag.

5. Betaling

5.1 PRPR zendt opdrachtgever een factuur. De opdrachtgever houdt zich aan de verplichting de factuur binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te betalen.

5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf die datum is wettelijke rente verschuldigd. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden verhaald op de opdrachtgever.

6. Intellectueel eigendom

6.1 Het intellectueel eigendom van al het materiaal en ontwerpen berust ten alle tijde bij PF. Bij digitaal kopen van het materiaal verwerft opdrachtgever het gebruiksrecht doch niet het copyright, deze laatste

berust bij PF. Opdrachtgever mag het materiaal niet verspreiden buiten het bereik van de eigen clièntèle.

7. Aansprakelijkheid

7.1 PRPR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van in het materiaal gegeven informatie.

7.2 Aansprakelijkheid kan nooit hoger zijn dan ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan PF voor de betreffende opdracht verschuldigd is.

7.3 PF is nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

7.4 PF zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

8. Vertrouwelijkheid

8.1 PF verzekert dat alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

Hoe gaan wij om met privacy? (AVG)

Papafume te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Acacialaan 13, 3053 ZA Rotterdam
06 10383315
Jan van der Werk is de Functionaris Gegevensbescherming van Papafume. Hij is te bereiken via info@papafume.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Papafume verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@papafume.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Papafume verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Papafume neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Papafume bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: maximaal 3 jaar na de laatste opdracht, bestelling of ander contactmoment. Bedrijfsnamen worden wel bewaard in een electroniche database ten dienste van het versturen van papieren post. Wij sturen nooit ongevraagde mail.

Delen van persoonsgegevens met derden

Papafume verstrekt nooit informatie aan derden.

Papafume gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Papafume en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@papafume.eu We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Papafume wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Papafume neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@papafume.eu